Zapamatovat
Mário Roženský
Affiliate manager
+420 731 175 485 info@supportbox.cz
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro provizní program aplikace SupportBox

Registrací do provizního programu potvrzuje partner i provozovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami.

Provozovatelem provizního progamu je:

Firma: SupportBox s. r. o. Ulice: Brozany 136 Město: Staré Hradiště PSČ: 533 52, IČ: 27480381, DIČ: CZ27480381

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi provozovatelem na straně jedné a partnerem na straně druhé. Partnerem se rozumí právnická či fyzická osoba, která se registrovala do provizního programu Provozovatele.

1. Obecné podmínky

1.1 Provizní program provozuje společnost SupportBox s. r. o. , dále jen Provozovatel.

1.2 Zájemce, který se registruje do provizního programu se nazývá Partner.

1.3 Partner propaguje služby či zboží Provozovatele svými marketingovými aktivitami - na webových stránkách, na diskuzních fórech, e-mailem, na sociálních sítích, pomocí PPC kampaní).

2. Práva a povinnosti Partnera

2.1 Partner smí požádat o ukončení partnerství kdykoliv během jeho členství v partnerském programu. Pokud tak učiní, bude mu do jednoho měsíce vyplacena odměna za schválené provize nashromážděné do dne, kdy požádal o ukončení svého členství.

2.2 Partner nesmí propagovat kampaně a produkty na stránkách, v e-mailech, diskuzních fórech a sociálních sítích, které jsou v rozporu se zákony České republiky, nebo s dobrými mravy.

2.3 Partner nesmí poškozovat dobré jméno Provozovatele.

2.4 Partner si nesmí objednat zboží, či služby Provozovatele přes svůj vlastní provizní odkaz. Pokud tak učiní, nemá nárok na vzniklou provizi.

2.5 Partner je povinen chránit své přístupové údaje k proviznímu software před zneužitím třetí stranou.

2.6 Partner smí k propagaci využít textových a obrazových materiálů Provozovatele, které jsou jím za tímto účelem poskytnuty.

2.7 Přísně zakázáno je propagovat Provozovatele rozesíláním zpráv (e-mailem, SMS, na diskuzních forech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Provozovatelem zjištěna takováto aktivita Partnera, může to vést k okamžitému ukončení partnerské spolupráce a uzavření účtu Partnera. Partner tímto také ztrácí jakýkoliv nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.

2.8 Kampaně zapojené v tomto provizním programu není dovoleno propagovat pomocí PPC kampaní v Google Ads, Sklik, ani Facebook Ads.

3. Práva a povinnosti Provozovatele

3.1 Provozovatel se zavazuje pravdivě a neprodleně schvalovat konverze partnerů.

3.2 Provozovatel nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním programu.

3.3. Provozovatel se zavazuje Partnerovi vyplatit provizi za jím uskutečněné konverze.

3.4 Provozovatel garantuje 99.5% dostupnost systému. Do dostupnosti systému se nezapočítávají neodvratitelné objektivní důvody (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Provozovatele do provozu serveru.

3.5 Provozovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí Provozovatel Partnera upozornit.

4. Provize

4.1 Výše provize se odvíjí od celkového počtu konverzí a je uvedena u každé kampaně zvlášť.

4.2 Provize budou schvalovány vždy po uplynutí zákonem dané lhůty pro možnost vrácení peněz zákazníkovi.

4.3. Provize budou schváleny u těch konverzí, kde došlo k řádnému a plnému uhrazení zboží či služby propagované v kampani.

4.4 Za zrušené, či stornované objednávky nevzniká partnerovi nárok na provizi.

5. Výplata provize

5.1 Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených provizí v systému je vyšší, než 500 Kč. 5.2 Pokud partner překročí tuto částku má možnost požádat o výplatu své provize prostřednictvím provizního software. Na základě žádosti partnera bude partnerovi zaslán report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může partner fakturovat. Pokud partner nemůže vystavit fakturu, bude mu jeho provize vyplacena na základě Dohody o provedení práce.

5.3 Splatnost faktury vystavené Partnerem je 14 dní.

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

5.2 Dle Nařízení máte právo:- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, - na přenositelnost a právo na kopii osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.

5.3 Partneři, kteří se registrovali do partnerského programu souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi v provizním programu, či s předmětem podnikání Poskytovatele.

Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 1. 6. 2020.